برادری بر اساس اسلام:

  • پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: « مسلمان برادر مسلمان است، بناءً به او ظلم نمی‌کند، و او را [به دشمن] تسلیم نمی‌کند، وهر که در صدد برآورده ساختن نیاز برادرش باشد؛ الله متعال حاجت او را برآورده می‌کند، وهر که از مسلمانی مشکلی را بگشاید؛ الله متعال به سبب آن، از او مشکلی از مشکلات روز قیامت را می‌گشاید، وهر که مسلمانی را ستر کند؛ الله متعال او را روز قیامت ستر می‌کند ». روایت بخاری.
  • : فارسى
  • : 11673
  • : [ 6377 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/291/download