حق الله بر بندگان:

  • معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت کرده است: در حالى كه پشت سر پيغمبر صلى الله عليه وسلم سوار بوديم و فاصله‌اى جز قسمت آخر پالان شتر در بين ما وجود نداشت، پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمود: «اى معاذ!». گفتم: لبيک وسعديک اى رسول الله! ... سپس فرمود: آيا مى‌دانى حق الله بر بندگانش چيست؟». گفتم: الله ورسولش دانا‌ترند. فرمود: «حق الله بر بندگانش اينست كه تنها او را پرستش كنند وهيچ شریکی وانبازى براى او قرار ندهند» ... سپس فرمود: «آيا مى‌دانى اگر بندگان این کار را بکنند حق ایشان بر الله چيست؟». گفتم: الله وپيغمبرش داناترند. فرمود: «حق بندگان بر الله اينست كه آنان را عذاب ندهد». روایت بخاری ومسلم.
  • : فارسى
  • : انواع زیارت قبرها و احکام آن
  • : 11439
  • : [ 6451 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/293/download