رابطه اسلام

  • در حج .. یگانه رابطه، رابطه اسلام، ویگانه نسب، نسب اسلام، ویگانه رنگ ودیانت، رنگ ودیانت اسلام است .. در حج .. اسلام اخلاق وروش مسلمانان را بر اساس برابری، واساس امت یکتا استوار میسازد که آن را هیچ چیزی از هم جدا نمیکند، نه طبقات اجتماعی، نه نژاد، نه زبان، ونه هیچ نشانهای از نشانههای زمین.
  • : فارسى
  • : چگونگی حج
  • : 10640
  • : [ 5938 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/382/download