حج

  • حج که بخاطر بر پا داشتن ذکر الله مشروع گردیده؛ در جمعیت وانجمنی انجام میشود که از نگاه زمان ومکان وسمت همه متحد اند، حتی از نگاه شکل ولباس، وبرابری در آن به نیکوترین صورتهایش تحقّق مییابد، چون در آن، فرقی میان شاه وگداه، وحاکم ومحکوم، وعالم وکم علم؛ نیست.
  • : فارسى
  • : چگونگی حج
  • : 11521
  • : [ 6106 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/383/download