مقاصد حج

  • • از بزرگترین مقاصد حج .. تحقق یافتن توحید الله متعال در پروردگاری ومعبودیت ونامها وصفاتش است، زیرا حاجی در حج خود نشانههای پروردگاری الله را از قبیل: آفرینش، ملکیت، وتدبیر؛ میبیند، همچنین در حج دلیلهای یگانگی الله متعال را در سزاواری عبادت وپرستش درمییابد؛ چون اعمال حج همه بر این اساس برپا شده است، همچنین در حج آثار نامها وصفات الله متعال را، از قبیل: مهربانی، لطف، وبزرگی؛ میبیند.
  • : فارسى
  • : چگونگی حج
  • : 10841
  • : [ 5871 ] .. https://www.islam-love.com/fa/img/384/download